[62] δευτέραν Σοφιστὴς Πολιτικὸς Κρατύλος˙ τρίτην Νόμοι Μίνως Ἐπινομίς˙ τετάρτην Θεαίτητος Εὐθύφρων Ἀπολογία˙ πέμπτην Κρίτων Φαίδων Ἐπιστολαί. τὰ δ' ἄλλα καθ' ἓν καὶ ἀτάκτως. ἄρχονται δὲ οἱ μέν, ὡς προείρηται, ἀπὸ τῆς Πολιτείας˙ οἱ δ' ἀπὸ Ἀλκιβιάδου τοῦ μείζονος˙ οἱ δ' ἀπὸ Θεάγους˙ ἔνιοι δὲ Εὐθύφρονος˙ ἄλλοι Κλειτοφῶντος˙ τινὲς Τιμαίου˙ οἱ δ' ἀπὸ Φαίδρου˙ ἕτεροι Θεαιτήτου˙ πολλοὶ δὲ Ἀπολογίαν τὴν ἀρχὴν ποιοῦνται. νοθεύονται δὲ τῶν διαλόγων ὁμολογουμένως Μίδων ἢ Ἱπποτρόφος, Ἐρυξίας ἢ Ἐρασίστρατος, Ἀλκυών, Ἀκέφαλοι, Σίσυφος, Ἀξίοχος, Φαίακες, Δημόδοκος, Χελιδών, Ἑβδόμη, Ἐπιμενίδης˙ ὧν ἡ Ἀλκυὼν Λέοντός τινος εἶναι δοκεῖ, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων (FHG III. 579). [62] δευτέραν Σοφιστὴς Πολιτικὸς Κρατύλος˙ τρίτην Νόμοι Μίνως Ἐπινομίς˙ τετάρτην Θεαίτητος Εὐθύφρων Ἀπολογία˙ πέμπτην Κρίτων Φαίδων Ἐπιστολαί. τὰ δ' ἄλλα καθ' ἓν καὶ ἀτάκτως. ἄρχονται δὲ οἱ μέν, ὡς προείρηται, ἀπὸ τῆς Πολιτείας˙ οἱ δ' ἀπὸ Ἀλκιβιάδου τοῦ μείζονος˙ οἱ δ' ἀπὸ Θεάγους˙ ἔνιοι δὲ Εὐθύφρονος˙ ἄλλοι Κλειτοφῶντος˙ τινὲς Τιμαίου˙ οἱ δ' ἀπὸ Φαίδρου˙ ἕτεροι Θεαιτήτου˙ πολλοὶ δὲ 〈ἀπ'〉 Ἀπολογίας τὴν ἀρχὴν ποιοῦνται. νοθεύονται δὲ τῶν διαλόγων ὁμολογουμένως Μίδων ἢ Ἱπποτρόφος, Ἐρυξίας ἢ Ἐρασίστρατος, Ἀλκυών, Ἀκέφαλοι Σίσυφος, Ἀξίοχος, Φαίακες, Δημόδοκος, Χελιδών, Ἑβδόμη, Ἐπιμενίδης˙ ὧν ἡ Ἀλκυὼν Λέοντός τινος εἶναι δοκεῖ, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων. [62] δευτέραν Σοφιστὴς, Πολιτικὸς, Κρατύλος˙ τρίτην Νόμοι, Μίνως, Ἐπινομίς˙ τετάρτην Θεαίτητος, Εὐθύφρων, Ἀπολογία˙ πέμπτην Κρίτων, Φαίδων, Ἐπιστολαί. Τὰ δ' ἄλλα καθ' ἓν καὶ ἀτάκτως. Ἄρχονται δὲ οἱ μέν, ὡς προείρηται, ἀπὸ τῆς [22910] Πολιτείας˙ οἱ δ' ἀπὸ Ἀλκιβιάδου τοῦ μείζονος˙ οἱ δ' ἀπὸ Θεάγους˙ ἔνιοι δὲ Εὐθύφρονος˙ ἄλλοι Κλειτοφῶντος˙ τινὲς Τιμαίου˙ οἱ δ' ἀπὸ Φαίδρου˙ ἕτεροι Θεαιτήτου˙ πολλοὶ δὲ Ἀπολογίαν τὴν ἀρχὴν ποιοῦνται. Νοθεύονται δὲ τῶν διαλόγων ὁμολογουμένως Μίδων ἢ Ἱπποτρόφος, [22915] Ἐρυξίας ἢ Ἐρασίστρατος, Ἀλκυών, Ἀκέφαλοι, Σίσυφος, Ἀξίοχος, Φαίακες, Δημόδοκος, Χελιδών, Ἑβδόμη, Ἐπιμενίδης˙ ὧν ἡ Ἀλκυὼν Λέοντός τινος εἶναι δοκεῖ, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Ἀπομνημονευμάτων.