[61] Ἐπινομὶς ἢ νυκτερινὸς σύλλογος ἢ φιλόσοφος, πολιτικός˙ Ἐπιστολαὶ τρεισκαίδεκα, ἠθικαί
- ἐν αἷς ἔγραφεν εὖ πράττειν, Ἐπίκουρος δὲ εὖ διάγειν, Κλέων χαίρειν - πρὸς Ἀριστόδωρον μία, πρὸς Ἀρχύταν δύο, πρὸς Διονύσιον τέτταρες, πρὸς Ἑρμίαν καὶ Ἔραστον καὶ Κορίσκον μία, πρὸς Λεωδάμαντα μία, πρὸς Δίωνα μία, πρὸς Περδίκκαν μία, πρὸς τοὺς Δίωνος οἰκείους δύο.

καὶ οὗτος μὲν οὕτω διαιρεῖ καί τινες. Ἔνιοι δέ, ὧν ἐστι καὶ Ἀριστοφάνης ὁ γραμματικός (Nauck, p. 250, fg. VI), εἰς τριλογίας ἕλκουσι τοὺς διαλόγους, καὶ πρώτην μὲν τιθέασιν ἧς ἡγεῖται
[61] l'Epinomide o Il colloquio notturno o Il filosofo, dialogo politico e infine le Epistole in numero di tredici, etiche.
Era solito iniziare le epistole con «Sta bene» (εὖ πράττειν), Epicuro le iniziava con «Vivi bene» (εὖ διάγειν), Cleone con «Salve» (χαίρειν). Le epistole sono indirizzate: ad Aristodemo una, ad Archita due, a Dionisio quattro, ad Ermia, Erasto e Corisco una, a Leodamante una, a Dione una, a Perdicca una, agli amici di Dione due. 158*
Questa è la classificazione di Trasillo, e anche di altri. Alcuni - tra cui il grammatico Aristofane - aggruppano un po' forzatamente in trilogie i dialoghi e pongono per prima questa: