[61] ἐπιτιμῶντα αὐτῷ εἰπεῖν (Diehl 22, 14)˙

ἀλλ' εἴ μοι κἂν νῦν ἔτι πείσεαι, ἔξελε τοῦτον˙
μηδὲ μέγαιρ' ὅτι σεῦ τοῖον ἐπεφρασάμην˙
καὶ μεταποίησον, Λιγυαστάδη, ὧδε δ' ἄειδε˙
ὀγδωκονταέτη μοῖρα κίχοι θανάτου.

Τῶν δὲ ᾀδομένων αὐτοῦ ἐστι τάδε (Bergk 42)˙

πεφυλαγμένος ἄνδρα ἕκαστον, ὅρα
μὴ κρυπτὸν ἔχων ἔχθος κραδίῃ,
φαιδρῷ 〈σε〉 προσεννέπῃ προσώπῳ,
γλῶσσα δέ οἱ διχόμυθος
ἐκ μελαίνης φρενὸς γεγωνῇ.

Γέγραφε δὲ δῆλον μὲν ὅτι τοὺς νόμους, καὶ δημηγορίας καὶ εἰς ἑαυτὸν ὑποθήκας, ἐλεγεῖα, καὶ τὰ περὶ Σαλαμῖνος καὶ τῆς Ἀθηναίων πολιτείας ἔπη πεντακισχίλια, καὶ ἰάμβους καὶ ἐπῳδούς.

[61] Solone rimproverandolo, abbia risposto: 172*

Ma se a me ora voglia dar retta, togli questo verso: né m'invidiare se meglio di te considerai, mutalo, o Ligiastade (?), e così canta: mi colga a ottant'anni il destino di morte.


Delle canzoni che erano cantate nei conviti, questa è sua: 173*

Guarda al fondo di ogni uomo,
bada a che non ti si rivolga con ilare volto
con odio nascosto nel cuore,
e la sua lingua duplice
risuoni dall'animo nero. 174*

È chiaro che egli ha scritto le leggi, discorsi pubblici, esortazioni a se stesso, elegie (in particolare per Salamina e per la costituzione degli Ateniesi), complessivamente cinquemila versi, e poi giambi ed epodi.