[30] τὸ μὲν οὖν κανονικὸν ἐφόδους ἐπὶ τὴν πραγματείαν ἔχει, καὶ ἔστιν ἐν ἑνὶ τῷ ἐπιγραφομένῳ Κανών˙ τὸ δὲ φυσικὸν τὴν περὶ φύσεως θεωρίαν πᾶσαν, καὶ ἔστιν ἐν ταῖς Περὶ φύσεως βίβλοις ἑπτὰ καὶ τριάκοντα καὶ ταῖς ἐπιστολαῖς κατὰ στοιχεῖον˙ τὸ δὲ ἠθικὸν τὰ περὶ αἱρέσεως καὶ φυγῆς˙ ἔστι δὲ καὶ ἐν ταῖς Περὶ βίων βίβλοις καὶ ἐπιστολαῖς καὶ τῷ Περὶ τέλους.

εἰώθασι μέντοι τὸ κανονικὸν ὁμοῦ τῷ φυσικῷ τάττειν˙ καλοῦσι δ' αὐτὸ περὶ κριτηρίου καὶ ἀρχῆς, καὶ στοιχειωτικόν˙ τὸ δὲ φυσικὸν περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, καὶ περὶ φύσεως˙ τὸ δὲ ἠθικὸν περὶ αἱρετῶν καὶ φευκτῶν καὶ περὶ βίων καὶ τέλους.

[30] La canonica è propedeutica al sistema dottrinario e costituisce il contenuto di un'opera in un libro intitolata Canone; la fisica comprende tutta la teoria della natura e costituisce la materia dei trentasette libri Della natura, e, nelle linee fondamentali, delle Epistole; l'etica abbraccia i problemi relativi a ciò che si deve scegliere e a ciò che si deve evitare, e costituisce la materia dei libri Dei modi di vita e delle Epistole e dell'opera Del fine. Sono soliti, tuttavia, unire la canonica alla fisica e chiamano la canonica scienza del criterio e del principio e anche dottrina elementare; la fisica scienza della nascita e della morte, e anche della natura; l'etica scienza di ciò che deve essere scelto e di ciò che deve essere evitato, e anche dei modi di vita e del fine della vita.