[60] Ποίημα δέ ἐστιν, ὡς ὁ Ποσειδώνιός φησιν ἐν τῇ Περὶ λέξεως εἰσαγωγῇ, λέξις ἔμμετρος ἢ ἔνρυθμος μετὰ σκευῆς τὸ λογοειδὲς ἐκβεβηκυῖα˙ τὸ ἔνρυθμον δ' εἶναι τό (N2, E. 839)

Γαῖα μεγίστη καὶ Διὸς αἰθήρ.

ποίησις δέ ἐστι σημαντικὸν ποίημα, μίμησιν περιέχον θείων καὶ ἀνθρωπείων.
Ὅρος δέ ἐστιν, ὥς φησιν Ἀντίπατρος ἐν τῷ πρώτῳ Περὶ ὅρων, λόγος κατ' ἀνάλυσιν ἀπαρτιζόντως ἐκφερόμενος, ἤ, ὡς Χρύσιππος ἐν τῷ Περὶ ὅρων, ἰδίου ἀπόδοσις.
ὑπογραφὴ δέ ἐστι λόγος τυπωδῶς εἰσάγων εἰς τὰ πράγματα, ἢ ὅρος ἁπλούστερον τὴν τοῦ ὅρου δύναμιν προσενηνεγμένος.
γένος δέ ἐστι πλειόνων καὶ ἀναφαιρέτων ἐννοημάτων σύλληψις, οἷον Ζῷον˙ τοῦτο γὰρ περιείληφε τὰ κατὰ μέρος ζῷα.

[60] Una composizione poetica è, come dice Posidonio nell'Introduzione sullo stile, forma metrica o ritmica stilisticamente non volgare, che si eleva sulla forma prosastica. Espressione ritmica è, per esempio, questa:

Gea grandissima e etere di Zeus. 112*

Poesia è una poetica composizione semantica o significante, che abbraccia l'imitazione delle cose divine e umane. 113*
La definizione, come dice Antipatro nel primo libro Delle definizioni, è un enunziato fondato su un'analisi puntuale; secondo Crisippo nel trattato Delle definizioni, la definizione è la riproduzione delle caratteristiche 114* (in altre parole).

Lo schizzo
(ὑπογραφή) è un discorso che dà uno sguardo sommario sulle cose, oppure una definizione che esprime più semplicemente il significato della definizione.
Il genere comprende in uno più oggetti di pensiero, inseparabili: p. es. 'animale'
(Ζῷον): questo concetto infatti abbraccia tutte le specie di animali.