[60] Ἐπανῄει ἀπ' Ὀλυμπίων˙ πρὸς οὖν τὸν πυθόμενον εἰ ὄχλος εἴη πολύς, "πολὺς μέν," εἶπεν, "ὁ ὄχλος, ὀλίγοι δ' οἱ ἄνθρωποι." τοὺς ἀσώτους εἶπε παραπλησίους εἶναι συκαῖς ἐπὶ κρημνῷ πεφυκυίαις, ὧν τοῦ καρποῦ μὲν ἄνθρωπος οὐκ ἀπογεύεται, κόρακες δὲ καὶ γῦπες ἐσθίουσι. Φρύνης Ἀφροδίτην χρυσῆν ἀναθείσης ἐν Δελφοῖς τοῦτον ἐπιγράψαι, "ἀπὸ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀκρασίας."

Ἀλεξάνδρου ποτὲ ἐπιστάντος αὐτῷ καὶ εἰπόντος, "ἐγώ εἰμι Ἀλέξανδρος ὁ μέγας βασιλεύς," "κἀγώ," φησί, "Διογένης ὁ κύων." ἐρωτηθεὶς τί ποιῶν κύων καλεῖται, ἔφη, "τοὺς μὲν διδόντας σαίνων, τοὺς δὲ μὴ διδόντας ὑλακτῶν, τοὺς δὲ πονηροὺς δάκνων."

[60] A lui che tornava dai giochi olimpici un tale chiese se vi fosse molta folla, e Diogene rispose: «Molta la folla, pochi gli uomini». 111* Paragonava gli uomini dissoluti a quegli alberi di fico che crescono sui precipizi, i cui frutti l'uomo non saggia, ma i corvi e gli avvoltoi mangiano. Narrano che all'Afrodite d'oro 112* dedicata da Frine in Delfi abbia apposto la scritta: «Dono della lussuria ellenica». Alessandro una volta lo incontrò e gli disse: «Io sono Alessandro, il gran re». A sua volta Diogene: «Ed io sono Diogene, il cane». 113* Interrogato per quali azioni fosse chiamato cane, rispose: «Scodinzolo festosamente verso chi mi dà qualcosa, abbaio contro chi non dà niente, mordo i ribaldi».