[60] Ὁ γοῦν Λακύδης ἐσχόλαζεν ἐν Ἀκαδημείᾳ ἐν τῷ κατασκευασθέντι κήπῳ ὑπὸ Ἀττάλου τοῦ βασιλέως, καὶ Λακύδειον ἀπ' αὐτοῦ προσηγορεύετο. καὶ μόνος τῶν ἀπ' αἰῶνος ζῶν παρέδωκε τὴν σχολὴν Τηλεκλεῖ καὶ Εὐάνδρῳ τοῖς Φωκαεῦσι. παρὰ δ' Εὐάνδρου διεδέξατο Ἡγησίνους Περγαμηνός, ἀφ' οὗ Καρνεάδης. χάριεν δ' εἰς τὸν Λακύδην ἀναφέρεται˙ Ἀττάλου γὰρ αὐτὸν μεταπεμπομένου φασὶν εἰπεῖν τὰς εἰκόνας πόρρωθεν δεῖν θεωρεῖσθαι. ὀψὲ δὲ αὐτῷ γεωμετροῦντι λέγει τις, "εἶτα νῦν καιρός;" 〈καὶ ὅς˙〉 "εἶτα μηδὲ νῦν;" [60] Lacide teneva le sue lezioni nell'Academia, nel giardino costruito dal re Attalo e dal suo nome chiamato Lacideo. A memoria d'uomo, fu il solo che, ancora in vita, consegnò la scuola a Telecle ed Evandro, entrambi di Focea. Ad Evandro successe Egesino di Pergamo ed a costui Carneade. Riguardo a Lacide corre un aneddoto grazioso: quando Attalo lo mandò a chiamare, si dice che gli abbia replicato che le immagini bisogna guardarle da lontano. Poiché si dedicò tardi allo studio della geometria, un tale gli domandò: «È ora tempo opportuno per tale studio?» Ed egli: «Forse neppure ora?»