[60] τῆς ἑβδόμης ἡγοῦνται Ἱππίαι δύο - α´ ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, β´ ἢ περὶ τοῦ ψεύδους - ἀνατρεπτικοί˙ Ἴων ἢ περὶ Ἰλιάδος, πειραστικός˙ Μενέξενος ἢ ἐπιτάφιος, ἠθικός. τῆς ὀγδόης ἡγεῖται Κλειτοφῶν ἢ προτρεπτικός, ἠθικός˙ Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου, πολιτικός˙ Τίμαιος ἢ περὶ φύσεως, φυσικός˙ Κριτίας ἢ Ἀτλαντικός, ἠθικός. τῆς ἐνάτης ἡγεῖται Μίνως ἢ περὶ νόμου, πολιτικός˙ Νόμοι ἢ περὶ νομοθεσίας, πολιτικός˙ Ἐπινομὶς ἢ νυκτερινὸς σύλλογος ἢ φιλόσοφος, πολιτικός˙ [60] τῆς ἑβδόμης ἡγοῦνται Ἱππίαι δύο - α´ ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, β´ ἢ περὶ τοῦ ψεύδους - ἀνατρεπτικοί˙ Ἴων ἢ περὶ Ἰλιάδος, πειραστικός˙ Μενέξενος ἢ ἐπιτάφιος, ἠθικός. τῆς ὀγδόης ἡγεῖται Κλειτοφῶν ἢ προτρεπτικός, ἠθικός˙ Πολιτεία ἢ περὶ δικαίου, πολιτικός˙ Τίμαιος ἢ περὶ φύσεως, φυσικός˙ Κριτίας ἢ Ἀτλαντικός, ἠθικός. τῆς ἐνάτης ἡγεῖται Μίνως ἢ περὶ νόμου, πολιτικός˙ Νόμοι ἢ περὶ νομοθεσίας, πολιτικός˙ Ἐπινομὶς ἢ νυκτερινὸς σύλλογος ἢ φιλόσοφος, πολιτικός˙ [60] Τῆς ἑβδόμης ἡγοῦνται Ἱππίαι δύο (α´ ἢ περὶ τοῦ καλοῦ, β´ ἢ περὶ τοῦ ψεύδους) ἀνατρεπτικοί˙ Ἴων ἢ περὶ Ἰλιάδος, πειραστικός˙ Μενέξενος ἢ ἐπιτάφιος, ἠθικός. Τῆς ὀγδόης ἡγεῖται Κλειτοφῶν ἢ προτρεπτικός, ἠθικός˙ Πολιτεία ἢ [22815] περὶ δικαίου, πολιτικός˙ Τίμαιος ἢ περὶ φύσεως, φυσικός˙ Κριτίας ἢ Ἀτλαντικός, ἠθικός. Τῆς ἐνάτης ἡγεῖται Μίνως ἢ περὶ νόμου, πολιτικός˙ Νόμοι ἢ περὶ νομοθεσίας, πολιτικός˙ Ἐπινομὶς ἢ νυκτερινὸς σύλλογος ἢ φιλόσοφος, πολιτικός˙