Κεφ. β'.

ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ

[6] Ξενοκράτης Ἀγαθήνορος Χαλκηδόνιος˙ οὗτος ἐκ νέου Πλάτωνος ἤκουσεν, ἀλλὰ καὶ εἰς Σικελίαν αὐτῷ συναπεδήμησεν. ἦν δὲ τὴν φύσιν νωθρός, ὥστε λέγειν τὸν Πλάτωνα συγκρίνοντα αὐτὸν Ἀριστοτέλει, "τῷ μὲν μύωπος δεῖ, τῷ δὲ χαλινοῦ˙" καὶ "ἐφ' οἷον ἵππον οἷον ὄνον ἀλείφω." σεμνὸς δὲ τά τ' ἄλλα Ξενοκράτης καὶ σκυθρωπὸς ἀεί, ὥστε αὐτῷ λέγειν συνεχὲς τὸν Πλάτωνα, "Ξενόκρατες, θῦε ταῖς Χάρισι." διῆγέ τ' ἐν Ἀκαδημείᾳ τὰ πλεῖστα˙ καὶ εἴ ποτε μέλλοι ἐς ἄστυ ἀνιέναι, φασὶ τοὺς θορυβώδεις πάντας καὶ προυνίκους ὑποστέλλειν αὐτοῦ τῇ παρόδῳ.

Capitolo II

SENOCRATE

[6] Senocrate figlio di Agatenore nacque a Calcedonia. Fin da giovinetto udì le lezioni di Platone, ma lo accompagnò anche in Sicilia. Era tardo d'ingegno, sì che Platone paragonandolo con Aristotele soleva dire: «L'uno ha bisogno di sprone, l'altro di freno» e anche: «Quale asino io alleno a lottare contro un tale cavallo!» Per il resto Senocrate aveva sempre un aspetto grave e scontroso e per questo Platone gli diceva a mo' di ritornello: «Senocrate, sacrifica alle Cariti». 19* Trascorreva la maggior parte del tempo nell'Academia, ma ogni volta che saliva in città tutti gli strilloni e i facchini si ritiravano al suo passaggio.