[59] Ἀρεταὶ δὲ λόγου εἰσὶ πέντε, Ἑλληνισμός, σαφήνεια, συντομία, πρέπον, κατασκευή.

Ἑλληνισμὸς μὲν οὖν ἐστι φράσις ἀδιάπτωτος ἐν τῇ τεχνικῇ καὶ μὴ εἰκαίᾳ συνηθείᾳ˙ σαφήνεια δέ ἐστι λέξις γνωρίμως παριστᾶσα τὸ νοούμενον˙ συντομία δέ ἐστι λέξις αὐτὰ τὰ ἀναγκαῖα περιέχουσα πρὸς δήλωσιν τοῦ πράγματος˙ πρέπον δέ ἐστι λέξις οἰκεία τῷ πράγματι˙ κατασκευὴ δὲ λέξις ἐκπεφευγυῖα τὸν ἰδιωτισμόν.

ὁ δὲ βαρβαρισμὸς ἐκ τῶν κακιῶν λέξις ἐστὶ παρὰ τὸ ἔθος τῶν εὐδοκιμούντων Ἑλλήνων, σολοικισμὸς δέ ἐστι λόγος ἀκαταλλήλως συντεταγμένος.

[59] I pregi propri del discorso sono cinque: ellenismo puro, perspicuità, concisione, convenienza, elaborazione formale.
L'ellenismo puro è l'espressione corretta nel linguaggio eletto e dotto, assolutamente immune dalle volgarità e dalla negligenza; la perspicuità rappresenta in piena chiarezza i pensieri; la concisione mostra l'argomento con un numero di parole rigorosamente necessarie; la convenienza è il perfetto adeguamento dello stile all'argomento; l'elaborazione formale è l'aborrimento di ogni idiotismo.

Tra i difetti stilistici sono da enumerare il barbarismo e il solecismo. Il barbarismo urta la consuetudine dei classici greci; 111* il solecismo è un'incoerenza sintattica.