[59] Θαυμάζοντός τινος τὰ ἐν Σαμοθράκῃ ἀναθήματα, ἔφη, "πολλῷ ἂν εἴη πλείω εἰ καὶ οἱ μὴ σωθέντες ἀνετίθεσαν˙" οἱ δὲ τοῦτο Διαγόρου φασὶ τοῦ Μηλίου. εὐμόρφῳ μειρακίῳ ἀπιόντι εἰς συμπόσιον ἔφη, "χείρων ἐπανήξεις˙" τοῦ δ' ἐπανελθόντος καὶ τῇ ἑξῆς εἰπόντος, "καὶ ἀπῆλθον καὶ χείρων οὐκ ἐγενόμην," ἔφη, "Χείρων μὲν οὔ, Εὐρυτίων δέ."


δύσκολον ᾔτει˙ τοῦ δ' εἰπόντος, "ἐάν με πείσῃς˙" ἔφη, "εἴ σε ἐδυνάμην πεῖσαι, ἔπεισα ἄν σε ἀπάγξασθαι." ἐπανήρχετο ἐκ Λακεδαίμονος εἰς Ἀθήνας˙ πρὸς οὖν τὸν πυθόμενον, "ποῖ καὶ πόθεν;", "ἐκ τῆς ἀνδρωνίτιδος," εἶπεν, "εἰς τὴν γυναικωνῖτιν."

[59] Ammirando un tale le offerte votive in Samotracia, disse: «Sarebbero molto di più, se avessero fatto la loro offerta anche coloro che non si sono salvati». Altri attribuiscono la battuta a Diagora di Melo. Ad un bel giovinetto che andava ad un simposio, disse: «Ritornerai peggiore» (χείρων). Ritornato il giorno dopo, disse a Diogene: «Son tornato senza diventare peggiore». E Diogene : «Chirone (Χείρων) no, ma Euritione sì» (Εὐρυτίων). 110* Chiedeva l'elemosina ad un uomo scorbutico, e poiché si ebbe come risposta: «Se riesci a persuadermi», Diogene concluse: «Se fossi riuscito a persuaderti, t'avrei persuaso a impiccarti». A lui che tornava da Sparta ad Atene un tale domandò: «Dove e donde?» Diogene rispose: «Dagli uomini alle donne».