[58] Γεγόνασι δὲ Βίωνες δέκα˙ πρῶτος ὁ Φερεκύδῃ τῷ Συρίῳ συνακμάσας, οὗ φέρεται βιβλία δύο Ἰάδι˙ ἔστι δὲ Προκοννήσιος. δεύτερος Συρακούσιος, τέχνας ῥητορικὰς γεγραφώς˙ τρίτος αὐτὸς οὗτος˙ τέταρτος Δημοκρίτειος καὶ μαθηματικός, Ἀβδηρίτης, Ἀτθίδι γεγραφὼς καὶ Ἰάδι˙ οὗτος πρῶτος εἶπεν εἶναί τινας οἰκήσεις ἔνθα γίνεσθαι ἓξ μηνῶν τὴν νύκτι καὶ ἓξ τὴν ἡμέραν. πέμπτος Σολεύς, Αἰθιοπικὰ γεγραφώς˙ ἕκτος ῥητορικός, οὗ φέρεται ἐννέα βιβλία Μουσῶν ἐπιγραφόμενα˙ ἕβδομος μελικὸς ποιητής˙ ὄγδοος Μιλήσιος ἀνδριαντοποιός, οὗ μέμνηται καὶ Πολέμων (FHG III. 135)˙ ἔνατος ποιητὴς τραγῳδίας τῶν Ταρσικῶν λεγομένων˙ δέκατος ἀγαλματοποιὸς Κλαζομένιος ἢ Χῖος, οὗ μέμνηται καὶ Ἱππῶναξ (Bergk 95). [58] Vi furono dieci col nome di Bione: I. contemporaneo di Ferecide di Siro, nato a Proconneso, 128* di cui si tramandano due libri, scritti in dialetto ionico; II. di Siracusa, autore di manuali di retorica; III. il nostro filosofo; IV. democriteo e matematico, di Abdera, 129* autore di opere in attico e in ionico. Fu il primo a sostenere l'esistenza di regioni in cui sia la notte sia il giorno avevano la durata di sei mesi; V. di Soli, 130* autore di un'opera sull'Etiopia; VI. un retore, autore di un'opera in nove libri intitolata Le Muse; VII. un poeta melico; VIII. uno scultore di Mileto, menzionato anche da Polemone; 131* IX. un poeta tragico, del circolo di Tarso; X. uno scultore di Clazomene o di Chio, nominato da Ipponatte. 132*