[58] ταύτης τῆς τετραλογίας, ἥτις ἐστὶ πρώτη, ἡγεῖται Εὐθύφρων ἢ περὶ ὁσίου˙ ὁ διάλογος δ' ἐστὶ πειραστικός˙ δεύτερος Ἀπολογία Σωκράτους, ἠθικός˙ τρίτος Κρίτων ἢ περὶ πρακτέου, ἠθικός˙ τέταρτος Φαίδων ἢ περὶ ψυχῆς, ἠθικός.

δευτέρα τετραλογία, ἧς ἡγεῖται Κρατύλος ἢ περὶ ὀρθότητος ὀνομάτων, λογικός˙ Θεαίτητος ἢ περὶ ἐπιστήμης, πειραστικός˙ Σοφιστὴς ἢ περὶ τοῦ ὄντος, λογικός˙ Πολιτικὸς ἢ περὶ βασιλείας, λογικός.

τῆς τρίτης ἡγεῖται Παρμενίδης ἢ περὶ ἰδεῶν, λογικός˙ Φίληβος ἢ περὶ ἡδονῆς, ἠθικός˙ Συμπόσιον ἢ περὶ ἀγαθοῦ, ἠθικός˙ Φαῖδρος ἢ περὶ ἔρωτος, ἠθικός.

[58] Il primo dialogo di questa che è la prima tetralogia è l'Eutifrone o Della santità, che è un dialogo esperiente (πειραστικός); il secondo l'Apologia di Socrate, dialogo etico; il terzo il Critone o Di ciò che si deve fare, dialogo etico; il quarto il Fedone o Dell'anima, dialogo etico.
La seconda tetralogia comincia col Cratilo o Della correttezza dei nomi, dialogo logico; il Teeteto o Della scienza, dialogo esperiente (πειραστικός); il Sofista o Dell'essere, dialogo logico; il Politico o Del regno, dialogo logico.
La terza è così formata: il Parmenide o Delle idee, dialogo logico; il Filebo o Del piacere, dialogo etico; il Simposio o Del bene, dialogo etico; il Fedro o Dell'amore, dialogo etico.