[57] Εἰς Μύνδον ἐλθὼν καὶ θεασάμενος μεγάλας τὰς πύλας, μικρὰν δὲ τὴν πόλιν, ἔφη, "ἄνδρες Μύνδιοι, κλείσατε τὰς πύλας, μὴ ἡ πόλις ὑμῶν ἐξέλθῃ." θεασάμενός ποτε πορφυροκλέπτην πεφωραμένον ἔφη (Il. E 83)

ἔλλαβε πορφύρεος θάνατος καὶ μοῖρα κραταιή.

Κρατέρου ἀξιοῦντος πρὸς αὐτὸν ἀπιέναι, "ἀλλὰ βούλομαι," ἔφη, "ἐν Ἀθήναις ἅλα λείχειν ἢ παρὰ Κρατέρῳ τῆς πολυτελοῦς τραπέζης ἀπολαύειν." Ἀναξιμένει τῷ ῥήτορι παχεῖ ὄντι προσελθών, "ἐπίδος καὶ ἡμῖν," ἔφη, "τοῖς πτωχοῖς τῆς γαστρός˙ καὶ γὰρ αὐτὸς κουφισθήσῃ καὶ ἡμᾶς ὠφελήσεις." διαλεγομένου ποτὲ αὐτοῦ τάριχος προτείνας περιέσπασε τοὺς ἀκροατάς˙ ἀγανακτοῦντος δέ, "τὴν Ἀναξιμένους," ἔφη, "διάλεξιν ὀβολοῦ τάριχος διαλέλυκεν."

[57] Giunto a Mindo, vedendo grandi le porte, piccola la città, esclamò: «Uomini di Mindo, chiudete le porte; altrimenti la vostra città se ne esce». Una volta colse in flagrante un ladro di porpora e recitò il verso: 108*

Fu colto dalla morte purpurea e dalla potente Moira.

Insistendo Cratero per averlo ospite, disse: «Voglio leccare sale in Atene piuttosto che godere la ricca mensa di Cratero». Imbattutosi nell'oratore Anassimene che era pingue, gli disse: «Fa' parte a noi pitocchi del tuo ventre: sarà un sollievo per tè, un vantaggio per noi». Mentre lo stesso oratore aveva una conversazione, Diogene mostrando un pesce salato riuscì ad attrarre l'attenzione degli uditori. L'altro s'arrabbiò, e Diogene: «Un pesce salato di un obolo ha interrotto la conversazione di Anassimene». 109*