[56] ὁ πολλὰ χλευάσας βροτούς, ὅσοι θεοῖς ἔθυον,
οὐ μοῦνον ἐσχάρης ὕπερ βωμῶν τε καὶ τραπέζης
κνίσῃ, λίπει, θυήμασιν θεῶν ἔδαισε ῥῖνας˙
οὐδ' εἶπε μοῦνον, Ἤλιτον, σύγγνωτε τοῖς πρίν˙ ἀλλὰ
καὶ γραῒ δῶκεν εὐμαρῶς τράχηλον εἰς ἐπῳδὴν
καὶ σκυτίσιν βραχίονας πεπεισμένως ἔδησε˙
ῥάμνον τε καὶ κλάδον δάφνης ὑπὲρ θύρην ἔθηκεν,
[56] che molto derise i mortali che sacrificavano agli dèi, non solo sul focolare e sugli altari e sulla mensa, con dolci odori, con grasso, con incenso riempì le narici degli dèi, né disse soltanto «Peccai, perdonate i miei trascorsi», ma con facilità affidò il collo ad una vecchia per l'incantesimo e docile legò le sue braccia con lacci di cuoio e pose sulla porta ramno e rami di mirto,