[56] Κατέστρεψε δέ, καθά φησι Κτησικλείδης ὁ Ἀθηναῖος ἐν τῇ τῶν Ἀρχόντων καὶ Ὀλυμπιονικῶν ἀναγραφῇ (FGrH 245 F 3), ἔτει πρώτῳ τῆς πέμπτης καὶ ἑκατοστῆς Ὀλυμπιάδος, ἐπὶ ἄρχοντος Καλλιμήδου, ἐφ' οὗ καὶ Φίλιππος ὁ Ἀμύντου Μακεδόνων ἦρξε. τέθνηκε δ' ἐν Κορίνθῳ, ὥς φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης, ἤδη δηλαδὴ γηραιὸς ἱκανῶς˙ ἀνὴρ τά τ' ἄλλα γεγονὼς ἀγαθὸς καὶ δὴ καὶ φίλιππος καὶ φιλοκύνηγος καὶ τακτικός, ὡς ἐκ τῶν συγγραμμάτων δῆλον˙

εὐσεβής τε καὶ φιλοθύτης καὶ ἱερεῖα διαγνῶναι ἱκανὸς καὶ Σωκράτην ζηλώσας ἀκριβῶς. Συνέγραψε δὲ βιβλία πρὸς τὰ τετταράκοντα, ἄλλων ἄλλως διαιρούντων˙

[56] Morì, secondo l'attestazione di Ctesiclide ateniese, 182* nella Lista degli arconti e degli olimpionici, nel primo anno della CV Olimpiade, sotto l'arconte Callimede, 183* nell'anno in cui Filippo figlio di Aminta salì sul trono della Macedonia. Morì a Corinto, come dice Demetrio di Magnesia, naturalmente in età già avanzata. In generale fu un gentiluomo; in particolare, amante dei cavalli e della caccia, esperto dell'arte tattica, come risulta chiaramente dalle sue opere.
Egli era pio, era solito sacrificare agli dèi, capace di trarre auspìci dalle vittime ed emulo accorto di Socrate. Compose circa quaranta libri, perché la divisione in libri è stata fatta diversamente: