[28] Ἡγησιάναξ,
Περὶ βίων δ´,
Περὶ δικαιοπραγίας,
Νεοκλῆς πρὸς Θεμίσταν,
Συμπόσιον,
Εὐρύλοχος πρὸς Μητρόδωρον,
Περὶ τοῦ ὁρᾶν,
Περὶ τῆς ἐν τῇ ἀτόμῳ γωνίας,
Περὶ ἁφῆς,
Περὶ εἱμαρμένης,
Περὶ παθῶν δόξαι πρὸς Τιμοκράτην,
Προγνωστικόν,
Προτρεπτικός,
Περὶ εἰδώλων,
Περὶ φαντασίας,
Ἀριστόβουλος,
Περὶ μουσικῆς,
Περὶ δικαιοσύνης καὶ τῶν ἄλλων ἀρετῶν,
Περὶ δώρων καὶ χάριτος,
Πολυμήδης,
Τιμοκράτης γ´,
Μητρόδωρος ε´,
Ἀντίδωρος β´,
Περὶ νόσων δόξαι πρὸς Μίθρην,
Καλλιστόλας,
Περὶ βασιλείας,
Ἀναξιμένης,
Ἐπιστολαί.  

Ἃ δὲ αὐτῷ δοκεῖ ἐν αὐτοῖς ἐκθέσθαι πειράσομαι τρεῖς ἐπιστολὰς αὐτοῦ παραθέμενος, ἐν αἷς πᾶσαν τὴν ἑαυτοῦ φιλοσοφίαν ἐπιτέτμηται˙

[28] Egesianatte;
Dei modi di vita, in quattro libri;

Dell'agire rettamente;

Neocle, a Temista;

Simposio;

Euriloco, a Metrodoro;

Del vedere;

Dell'angolo nell'atomo;

Del tatto;

Del fato;

Opinioni sui sentimenti, contro Timocrate;

Pronostico;

Protrettico;

Delle immagini;

Della rappresentazione;

Aristobulo;

Della musica;

Della giustizia e delle altre virtù;

Dei doni e della gratitudine;

Polimede;

Timocrate, in tre libri;

Metrodoro, in cinque libri;

Antidoro, in due libri;

Opinioni sulle malattie e sulla morte 59*, a Mitra;

Callistola;

Del regno;

Anassimene;

Epistole.


La dottrina che sviluppa in questi scritti io cercherò di esporre citando tre delle sue Epistole, in cui ha dato una epitome di tutta la sua filosofia.